Phần mềm PHP có cộng tất cả lại tám loại dữ liệu được sử dụng cho các biến , các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không sẽ khai báo. Để có xác xuất học php các chị nên nắm vững các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP.
Resource: là kiểu dữ liệu đặc biệt dùng để lưu trữ tham chiếu đến các tài nguyên bên ngoài PHP chẳng hạn như kết nối đến database.
Integers: là kiểu số nguyên , không có dấu thập phân , giá dụ 1234.
Object: là 1 thể hiện ( instance ) của 1 lớp đã được định nghĩa trước - được sử dụng trong học PHP căn bản lập trình hướng đối tượng.

NULL: là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có một giá trị: NULL.
Booleans: chỉ có hai giá trị true hoặc false.
Doubles: là kiểu số thực , nếu 3.64576.
Strings: là chuỗi ký tự , giống như 'tôi học php'.
Array: kiểu dữ liệu mảng - là một xếp hàng các phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.


PHP là gì
bờ bến về độ dài của chuỗi - trong khuôn khổ Phạm vi sẵn có của bộ nhớ , bạn có khả năng tạo chuỗi dài tùy ý.
Chuỗi được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép ( giá dụ "abc" ) hoặc ngoặc đơn ( giá dụ 'cde' ). Để nối các chuỗi lại với nhau các chị sử dụng dấu "." Một số ký tự bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược ( \ ) được dùng để thay thế cho các ký tự đặc biệt
Một số ký tự đặc biệt trong chuỗi:

\ T được thay thế bằng ký tự tab
\ "Được thay thế bằng một dấu nháy đúp ( " )
\\ Được thay thế bằng một dấu gạch chéo ngược ( \ )
\ N được thay thế bằng ký tự xuống dòng
\ R được thay thế bởi ký tự carriage-return ( di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của dòng hiện nay mà không thay đổi tọa độ y )
\ $ Được thay thế bằng ký hiệu $
khuôn khổ của biến trong suốt PHP
Biến tĩnh ( static ): khác với thông số cần bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm , biến tĩnh không bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm. Biến tĩnh được khai báo bằng từ khóa STATIC.
Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm được xem là cục bộ ( local ); tức thị nó chỉ có thể được tham chiếu chỉ trong hàm đó. Việc gán biến bên ngoài hàm phải được xem như là một biến khác. Tự học PHP cơ bản
Biến toàn cục: khác với biến cục bộ , biến toàn cục có thể được truy nhập từ bất cứ đâu trong tiêu chuẩn. Tuy nhiên , để có xác xuất được hiệu chính , một biến toàn cục nên được khai báo là global trong hàm bằng cách đặt các từ khóa GLOBAL ở phía trước của biến đã có sẵn.